ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Pet Beds to Start Your Business

    គ្រែសត្វចិញ្ចឹម ដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

    ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃឧស្សាហកម្មសត្វចិញ្ចឹមជាសកល ឧស្សាហកម្មផលិតផលសត្វចិញ្ចឹមក៏មានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។គេប៉ាន់ប្រមាណថានៅឆ្នាំ 2023 ទីផ្សារផលិតផលសត្វចិញ្ចឹមពិភពលោកនឹងឈានដល់ 47.28 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ម្ចាស់អាជីវកម្មសត្វចិញ្ចឹមមានសំណាង (ឬឆ្លាត) ធ្វើការ...
    អាន​បន្ថែម